Storhushålls-Prima

Oskalad potatis för storhushåll – Storhushålls-Prima

För dig som handlar upp och köper in potatis till storkök finns en speciell klassificering som heter SMAK Storhushålls-Prima och är en potatis enligt SMAK klass I anpassad för det stora kökets förutsättningar.

SMAK Storhushålls-Prima håller samma kvalitet som en potatis märkt med SMAK klass I förstärkt med att den är fri från enzymatisk mörkfärgning i framträdande omfattning.

Kvalitetskraven för ”SMAK Storhushålls-Prima” är högt ställda vilket innebär mindre svinn och större utbyte i förhållande till den genomsnittliga kvaliteten för omärkt potatis.

Hela normen för Storhushålls-Prima hittar du här: ”Kvalitetsnorm för höst/vinterpotatis”. Klicka här.

SMAK-märkningen förenklar din upphandling av potatis

Begär SMAK-märkt potatis av din leverantör. Minst 80% av höst- och vinterpotatisen bör vara av den högsta klassen ”SMAK Storhushålls-Prima” och resten ”SMAK Klass 2”.

Köper du SMAK-märkt potatis vet du att :

  • Den står under SMAKs kontroll med fastställda gränser för kokegenskaper och förekomst av skador
  • Sorterna är godkända av enligt SMAKs kvalitetskrav på potatissorter
  • Varje förpackning är märkt med alla uppgifter som krävs enligt lag
  • Du kan kontakta Svensk Potatis för rådgivning

Med hjälp av ”Rekommendationer vid upphandling av potatis” nedan kan du formulera din kravspecifikation. Egentligen behöver du bara begära SMAK-märkt potatis av önskad kvalitetsklass så får du vad du vill ha utan långa förklaringar.

Rekommendationerna omfattar även krav som du bör ställa på skalad potatis samt färsk- och sommarpotatis.

Rekommendation vid upphandling av potatis

Oskalad tvättad potatis (höst och vinterpotatis)

Tidsperiod September t o m del av juni
Kvalitet Minst 80% av behovet skall vara kvalitetsklass SMAK Storhushålls-Prima.
Resterande del skall vara kvalitetsklass SMAK Klass 2.(Beroende på svårigheten att under hela perioden leverera den högsta kvaliteten.)
Bestämmelser Stiftelsen Potatisbranschens ”Kvalitetsnorm för höst / vinterpotatis” (klicka här)
Sort Stiftelsen Potatisbranschen har godkänt ett stort antal sorter som kan SMAK-märkas. Önskas någon viss sort avtalas detta mellan köpare och säljare. Sortlista
Knölstorlek Knölarnas storlek anges i mm (motsvarar ungefär diametern). Spännvidden mellan största och minsta knöl får vara högst 15 mm i kvalitetsklassen SMAK Storköks-Prima och högst 20 mm i SMAK Klass 2. Ytterligare storlekskrav för de båda klasserna framgår av bif. normer. Önskas viss storleksklass avtalas detta mellan köpare och säljare.
Skador och kokegenskaper Kraven i respektive kvalitetsklass framgår av bif. normer. Observera skillnaderna mellan klasserna, t ex begränsningen av sönderkokning, test av enzymatisk mörkfärgning, jämnare storlek mm, som gäller för SMAK Storhushållsprima.
Märkning Alla förpackningar är, förutom med SMAK-märket, märkta med kvalitetsklass, livsmedlets beteckning, sortnamn, bäst före-datum, nettokvantitet, förvaringsanvisning, SJV reg nr, förpackarens namn eller firmanamn och adress samt ursprungsland, om annat än Sverige. Märkningen uppfyller de krav som är fastställda av Jordbruksverket och Statens Livsmedelsverket (SLV) för märkning av ”färdigförpackning”. Ytterligare märkningskrav framgår av bif. bestämmelser. Se även SLV FS 1993:19.
Leveranstäthet Så täta leveranser som möjligt bör eftersträvas, dock minst två gånger per vecka. Det bör vara minst 7 dagar kvar till bäst före dag vid leveransen.
Grundkontroll SMAK Storhushållsprima skall alltid vara analyserad före märkning och numret från utförd analys skall vara angivet på förpackningen.
Mottagningskontroll Köparen bör i avtalet förbehålla sig rätten att vid behov anlita Svensk Potatis för kontroll av levererad potatis. Visar analysen att leverans ej uppfyller föreskriven kvalitet bör säljaren svara för alla kostnader som orsakas av reklamationen.
Kommentarer I och med att man upphandlar potatis medför detta, som synes, att flera grundläggande krav redan är inbyggda i angiven kvalitetsklass och inte särskilt behöver anges i kravspecifikationen eller avtalet.
Ekologiskt odlad potatis Vid SMAK-märkning av ekologiskt odlad potatis, t ex KRAV-märkt, gäller samma regler som för konventionellt odlad potatis.

 

Mottagningskontroll Köparen bör i avtalet förbehålla sig rätten att vid behov anlita Svensk Potatis för kontroll av levererad potatis. Visar analysen att leverans ej uppfyller föreskriven kvalitet bör säljaren svara för alla kostnader som orsakas av reklamationen.