Mörk ringröta

Pseudomonas solanacearum

Angreppet yttrar sig som en mörkbrun missfärgning i kärlringen. Angripna kärl omges av en ljusare, glasig zon. En kort stund efter snittning tränger små, vitaktiga droppar fram ur de brunfärgade partierna. Rötan kan lätt förväxlas med vanlig kärlringsmissfärgning, vilken dock saknar den glasiga zonen och dropparna.

Den mörka ringrötan orsakas av bakterien Pseudomonas solanacearum. För svenska förhållanden spelar spridning med smittat utsäde stor roll. Dessutom bidrar knivar, sätt- och sorteringsmaskiner, potatisupptagare och potatislådor som varit i kontakt med smittad potatis, till spridningen. Bevattningen med bakterieinfekterat vatten sprider också sjukdomen. För att förhindra spridning av mörk ringröta bör man avstå från att sätta utländsk potatis.

Den odlare som misstänker att hans potatis är smittat av ringröta ska anmäla detta till närmaste lantbruksenhet eller växtinspektör.

Brown rot

The disease appears as a dark-brown discoloration of the vascular ring. A lighter, glassy region surrounds affected ducts. Shortly after cutting, small whitish droplets ooze from the discoloured regions. The rot can easily be confused with ordinary vascular discoloration, even though the glassy region and droplets are not present.

The bacteria of Pseudomonas solanacearum cause brown rot. The way in which the infection is transmitted in Swedish growing and storage conditions has yet to be established.

It is necessary to report the presence of the disease to the National Plant Protection Institute.