Kvalitetssäkring av sommarpotatis

Nedanstående kontrollprogram avseende sommarpotatis gäller vid hantering av potatisen genom packeri där SMAKs besiktningsman finns stationerad heltid.

Följande kontrollpunkter ska uppfyllas för ”Kvalitetskontrollerad sommarpotatis”. Bland annat ska en underlagsanalys ha utförts som visar att potatisen har sådana egenskaper att den uppfyller kraven för kvalitetsnormerna före paketering.

Odlaren bör ha goda rutiner för att dokumentera sin odling t. ex. enlig IP-systemet. Kontrollprogrammet innehåller nedanstående punkter.

1. Fältbesiktning

Besiktning på gården. Odlaren anvisar vilka fält som är aktuella för kontrollen. Journal förs över fält, sorter, arealer, fältens kupering, bladmögelbesiktning i ej blastdödade fält, blastdödningsmetod, blastdödningstidpunkt mm av SMAKs besiktningsman. Samtidigt tas prover ut på plockad potatis om sådan finns (7,5 kg till skador och sjukdomar, storleksbestämning och sortrenhet samt 50 st knölar till kokprov).

2. Inleverans till packeri

Följande uppgifter ska finnas med på varje emballage vid leverans: sort, skördedah och SJV reg nr. På leveransnota, följesedel eller liknande handling ska följande uppgifter finnas: blastdödning, fält och kvantitet.

3. Packeri

SMAKs besiktningsman ska finnas tillgänglig på packeriet. Dagjournal förs av SMAKs besiktningsman. Packerijournal som förs av från packeriet utsedd person.

Underlagsanalys
Underlagsanalys ska vara utförd för packeterat parti. Minst en analys ska utföras per fält och sort. Analysens giltighet som underlagsanalys är begränsad till 5 dagar.Har ej prov tagits hos odlaren på inlevererat parti (sort och fält), tas prov ut på packeriet. Provstorlek 7,5 kg och 50 st knölar till kokundersökningen. Har analys där kvaliteten uppfylls, tidigare utförts på potatisen, görs en okulär besiktning av tvättat prov från partiet. Vid tveksamhet om kvaliteten tas nytt prov ut för undersökning. Samtidigt görs uppföljning av de uppgifter som ska lämnas vid inleverans vid varje parti.

Kvalitetskontroll
Packeriet ansvarar för att intrimmningsanalyser utförs, så att utrustningen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Minst ett kontrollprov per dag tas ut för uppföljning av kvaliteten på packeriets utleveranser. Proven lagras i ca 3 dagar före kvalitetsbestämningsanalys.

Referensprover
Personal i packeriet märker och sparar ett referensprov, enligt anvisning från SMAKs besiktningsman, om minst 3 kg från varje packat parti. Proven tas ut i samma intensitet som proven till underlagsanlays. Proven lagras i ca 8 dagar, om ingen anledning framkommit att undersöka dem tidigare, töms de därefter ut av SMAKs besiktningsman. I samband med detta görs en okulär besiktning av potatisen.

Avstämmning
En gång per vecka görs en avstämmning mellan besiktningsmannens dagjournal och packeriets skördejournal.

Rapportering till uppdragsgivare sker av följande: Avvikelser:

  • Odlarens uppgifter som skiljer sig mellan gårds- och skördejournal
  • Kvalitetsavvikelser utleverans
  • Felaktig märkning

Utfall av kontroll:

  • Gårdsjournal
  • Underlagsanalyser
  • Skördejournal odlare
  • Kvalitetskontrollsanalyser
  • Referensprov

4. Märkning

Förutom de märkningsuppgifter som ska anges enligt ”Kvalitetsnormer för färsk- och sommarpotatis” fastställda 1998-05-04 av Stiftelsen Potatisbranschen, får emballage med godkända partier av sommarpotatis märkas med SMAK-loggan kombinerat med följande text: ”Packeriet anlitar Svensk Potatis AB för kvalitetssäkring enlig produktnormer fastställda av Stiftelsen Potatisbranschen”.