Regler och statuter

Statuter för Svensk Potatis’ stipendium ”Årets Potatisinspiratör”

Potatis är ett viktigt baslivsmedel och en värdefull och älskad del av det svenska gastronomiska kulturarvet. För att stimulera till fortsatt utveckling av potatis som uppskattat livsmedel har styrelsen för Svensk Potatis AB/Stiftelsen Potatisbranschen denna dag beslutat att instifta ett stipendium som ska tilldelas en eller flera personer som under det senaste året på ett betydelsefullt och uppmärksammat sätt lyft svensk potatis i allmänhetens ögon. Mottagaren ska erhålla utmärkelsen ”Årets Potatisinspiratör” som utdelas under oktober månad i samband med presentation av Svensk Potatis potatisrapport (eller annat motsvarande event som väljs av styrelsen).

Utmärkelsen delas ut i samarbete med Tejarps Förlag AB som äger och ger ut branschtidningen Viola Potatis. Detta samarbete regleras i särskilt avtal.

Kriterier för mottagande av utmärkelsen

Mottagare av utmärkelsen Årets Potatisinspiratör ska vara en fysisk eller juridisk person eller informell grupp av personer som i media, utbildning, evenemang eller annan praktisk handling uppmärksammat svensk potatis. Exempel på kvalificerande insatser är:

  • Artikel, inslag eller post i media som med en bredare allmänhet eller viktiga målgrupper främjar och lyfter fram värdekedjan för svensk potatis eller potatisens kulturhistoriska betydelse. Exempel på sådana medier är bok eller periodiska tidskrifter i tryckt eller digital form, blogg, sidor i sociala media eller streaming (video eller pod)
  • Evenemang i form av tävlingar
  • Pedagogiska sammanhang såsom i undervisning eller offentliga måltider/pedagogiska måltider
  • Innovation som bidragit till att öka intresset för och bredda användningen av svensk potatis som livsmedel

Beslutsordning

Förslagsställan på mottagare av utmärkelsen ”Årets Potatisinspiratör” är öppen. Även stiftaren närstående liksom enskilda medlemmar i juryn är tillåtna att fram till beslutat sista förslagsdatum inkomma med förslag.

Förslag mottages fram till 15 september aktuellt år och ska vara adresserade till Juryn för ”Årets Potatisinspiratör” och innehålla namn, kontaktuppgifter och en motivation, gärna styrkt med exempel på den föreslagna personens insats.

Inkomna förslag sammanställs och bereds av Svensk Potatis eller av dem utsedd person och presenteras för juryn som ska fatta beslut senast sex veckor innan utmärkelsen ska utdelas. Beslutet ska omfatta en rankning av de tre främsta förslagen i den händelse den som juryn valt av någon anledning skulle falla bort.

Jury

Jury för innevarande ansökningsperiod ska utses senast samma dag som utmärkelsen utlyses och utses av Styrelsen för Svensk Potatis AB och ska bestå av 4–8 personer med minst en representant från stiftaren som också är juryns ordförande.

Till juryledamot utgår inget arvode, dock har ledamot rätt till ersättning för omkostnader i samband med juryns sammanträde och evenemang i samband med utdelning av utmärkelsen.

Juryns utslag är enhälligt, det vill säga någon reservation ska inte kunna ske mot juryns beslut.

I den händelse juryledamot skulle ha yrkesmässig eller privat koppling till någon av de föreslagna mottagarna ska ledamoten anmäla jäv som ska antecknas till protokollet. Detta gäller också för av ledamoten inlämnat förslag på mottagare.

Utdelning

Utmärkelsen består i en symbolisk gåva, diplom och ett resestipendium. Utdelning sker så långt det är möjligt i samband med Potatisens dag.

Möjligheter till överklagande

Juryn är suverän och dess beslut kan inte överklagas.

Nominera din favorit här.