Kvalitetssäkring av färskpotatis

Nedanstående kontrollprogram avseende färskpotatis gäller vid hantering och packning av potatis hos odlare.

Följande kontrollpunkter ska uppfyllas för ”Kvalitetskontrollerad färskpotatis”. Bland annat ska en underlagsanalys ha utförts som visar att potatisen har sådana egenskaper att den uppfyller kraven för kvalitetsnormerna före paketering (se nedan).

Odlaren bör ha goda rutiner för att dokumentera sin odling t. ex. enlig IP-systemet. Kontrollprogrammet innehåller nedanstående punkter.

1. Fältbesiktning / Uppföljning på gård

Besiktning på gården. Odlaren anvisar vilka fält som är aktuella för kontrollen. Journal förs över fält, sorter, arealer, fältens kupering, bladmögelbesiktning i ej blastdödade fält, blastdödningsmetod, blastdödningstidpunktmm av SMAKs besiktningsman. Samtidigt tas prover ut på plockad potatis om sådan finns (5,0 kg till skador och sjukdomar, storleksbestämning och sortrenhet samt 50 st knölar till kokprov).

2. Skördejournal

Skördejournal förs av odlaren av vilken det framgår; namn, adress, SJV reg nr, fält, sort, kvantitet, antal dagar efter blastdödning samt analysnummer.

3. Provtagningar

Underlagsanalys
Underlagsanalys ska vara utförd av parti som önskas bli kvalitetsklassificerat. Minst en analys ska utföras per fält och sort. Analysens giltighet som underlagsanalys är begränsad till 3 dagar. Odlaren anmäler till SMAKs besiktningsman i god tid (minst två arbetsdagar före) när det är aktuellt med ny underlagsanalys. Provstorlek 5,0 kg och 50 st knölar till kokundersökningen.

Kvalitetskontroll
Odlaren ansvarar för att intrimmningsanalyser utförs, så att utrustningen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Minst ett kontrollprov per dag tas ut av SMAKs besiktningsman eller odlaren för uppföljning av kvaliteten på odlarens utleveranser. Proven lagras i ca 3 dagar före kvalitetsbestämningsanalys.

Referensprover
Odlaren svarar för att referensprov tas ut och märks, enligt anvisning från SMAKs besiktningsman, om minst 3 kg från varje fält / sort. proven tas ut med samma intensitet som proven till underlagsanlays. Proven lagras hos odlaren, i därtill lämplig lokal, i ca 8 dagar. Om ingen anledning framkommit att undersöka dem tidigare, töms de därefter ut av SMAKs besiktningsman. I samband med detta görs en okulär besiktning av potatisen.

Avstämmning
En gång per vecka görs en avstämmning mellan besiktningsmannens dagjournal och odlarens skördejournal.

4. Rapportering

Rapportering till uppdragsgivare sker av följande: Avvikelser:

  • Odlarens uppgifter som skiljer sig mellan gårds- och skördejournal
  • Kvalitetsavvikelser utleverans F
  • elaktig märkning

Utfall av kontroll:

  • Gårdsjournal
  • Underlagsanalyser
  • Skördejournal odlare
  • Kvalitetskontrollsanalyser
  • Referensprov

5. Märkning

Följande uppgifter ska finnas på varje emballage vid leverans: packare / avsändare, sort, skördedag / packningsdag, förpackningsstorlek, förvaringsanvisning, ursprung och odlarens SJV reg nr.

Förutom de märkningsuppgifter som ska anges enligt ”Kvalitetsnormer för färsk- och sommarpotatis” fastställda 1998-05-04 av Stiftelsen Potatisbranschen, får emballage med godkända partier av färskpotatis märkas med SMAK-loggan kombinerat med följande text: ”Packeriet anlitar Svensk Potatis AB för kvalitetssäkring enlig produktnormer fastställda av Stiftelsen Potatisbranschen”.