Fusariumröta

Fusarium solani var. coeruleum

Symptomen utgörs av något insjukna fläckar, över vilka skalet ofta skrynklas i koncentriska ringar. I mera aktivt tillstånd är rötan ej skarpt avgränsad mot frisk vävnad vare sig på skalet eller inne i knölen. Lukten är något syrlig. Färgen kan variera från ljus gulbrun till mörkbrun, nästan svart. Typisk för skadan är den konformade utvecklingen mot knölens inre, men den uppträder även som ett blåsformat angrepp i kanten av t ex. en mekanisk skada.

Angripna partier är i regel lösare och vattnigare än frisk vävnad. Senare kan rötan torka in till en ljusbrun, mjölig röta, lämnande hålrum fyllda med ett gråvitt mycel. Vid avancerade stadier bryter svampen fram på knölens yta och sporolerar från vita till blå sporkuddar. Rötan kan i vissa fall vara mycket svår att skilja från Phomaröta.

Rötan orsakas av svampen Fusarium coeruleum och andra Fusarium-arter, som infekterar knölarna via sår. Rötangrepp kan konstateras redan någon vecka efter upptagningen, men de svåraste angreppen kommer under våren. Smittan förekommer som allmän jordsmitta.

Fusariumrötan jämte Phomarötan anses vara de mest betydande lagringsrötorna. De har blivit ett svårt problem i den starkt mekaniserade odlingen med dess omilda behandling av knölarna. Lagringsbetingelserna är helt avgörande för skadans utbredning.

Dry rot

The symptom appears as somewhat depressed patches over which the skin frequently shrivels in concentric rings. When fully developed, there is no sharp division between the rot and healthy tissue, either on the surface or inside the tuber. The smell is rather sharp. The colour can vary from light yellow-brown to dark-brown, almost black.

A typical feature of the disease is its conical development into the tuber, although it can take the form of a blister-like attack on the edge of a mechanical injury. The affected parts are as a rule more flaccid and watery than healthy tissue.

The rot can later dry into a light-brown mealy rot, leaving a hole with a grey-white mycelium deposit. In its advanced stages the fungus can break out on the surface of the tuber and sporulate from white to bluish postules. The disease is in some cases extremely difficult to distinguish from gangrene.

The rot is caused by the fungi of Fusarium coeruleum and other Fusarium strains which infect the tuber through wounds. Attack can be established within a week of harvesting, although the severest attacks occur in the spring. The infection is present as a general soil infection. Dry rot and gangrene are regarded as the major storage rots. They have become a serious problem in highly mechanised crop processing involving the rough handling of tubers. The spreading of the disease depends entirely on storage conditions.