Kvävning – värmeskada

Ytligt sett normala knölar kan vid genomskärning visa sig vara mörkbruna till svarta invändigt. Missfärgningen börjar som regel i knölens centrum och utbreder sig mot ytan. De missfärgade partierna skiljer sig vanligen inte till konsistensen nämnvärt från frisk vävnad, men kan bli fastare och mera läderartade. Såras dessa knölar, angrips de mycket lätt av sekundära rötor.

Skadan orsakas egentligen av syrebrist. Om den vid knölens andning utvecklade värmen inte avleds, vilket kan bli fallet i dåligt ventilerade lagerutrymmen, stiger intensiteten i andningen. Det tillgängliga syret förbrukas och knölen kvävs efterhand.

Oxygen exhaustion – Black heart

Tubers, which appear to be quite normal can when cut, prove to be dark-brown to black inside. The discoloured site does not normally differ from that of healthy tissue, it can occasionally be firmer and somewhat leathery. If such tubers are damaged, they are very susceptible to secondary infections. The condition is brought about by a lack of oxygen.

If the heat produced by the tuber’s respiratory process is not carried away, as for instance when the storeroom is inadequately ventilated the rate of breathing increases. The available oxygen is consumed and the tuber gradually suffocates.