Mekanisk skada

Skadebilderna varierar avsevärt, men i huvudsak kan man tala om tre typer, nämligen kross, stöt och spricka, mellan vilka givetvis alla övergångsformer förekommer. När skadan efter någon tid läker, bildas ett nytt korkskikt i gränszonen mellan skadad och frisk vävnad. Sårläkning sker snabbast vid en temperatur av ca 14ºC.

Mekaniska skador uppkommer främst i samband med upptagning och sortering. Hur svåra skadorna blir, beror i hög grad på den maskinella utrustningen och omsorgen vid arbetets utförande. Markförhållanden och temperatur är likaså avgörande faktorer. Mekaniska skador är sedan många år den ojämförligt vanligaste skadan hos svensk potatis.

Mechanical damage

These damages vary most considerably but can in general be classified as shatter cracks, bruises and splits, with of course many intermediary types of damage. When the injury finally heals a new corky layer forms in the region between damaged and healthy tissue. Injuries heal fastest at a temperature of about 14º C.

Mechanical damage occurs chiefly in conjunction with lifting and grading, the severity depending to a great extent on the mechanical equipment used and the skill of the workers. Soil and temperature conditions are also decisive factors. Mechanical damage has for many years been the most common fault in Swedish potatoes.