Kräfta

Synchytrium endobioticum

Angreppen yttrar sig först som små, ljusa vårtor, vilka längre fram kan utvecklas till stora blomkålsliknande svulster. Äldre svulster blir bruna. En likartad skadebild kan i enstaka fall förekomma vid angrepp av pulverskorv. Sjukdomen orsakas av svampen Synchytrium endobioticum.

Smittan överförs med jord på utsäde, maskiner och liknande sätt. Sjukdomen är ytterst allvarlig och kan, om inte motåtgärder sätts in, få katastrofala följder. För sjukdomen föreligger därför anmälningsplikt till växtskyddsmyndighet, som föranstaltar om odlingsförbud eller odling av resistenta sorter.

Wart

This disease first shows itself as small, light warts, which can later develop into large, cauliflower-like growths. Older growths turn brown. A similar appearance can sometimes be displayed by tubers attacked by powdery scab.

The disease is caused by the Synchytrium endobioticum fungus. The infection is transmitted by soil carried on seeds, machines, etc. The disease is extremely serious and can, if remedial actions is not taken, have catastrophic results.

It is therefore necessary to report the presence of the disease to the National Plant Protection Institute, which imposes a ban on growing or recommends the growing of resistant varieties.