Silverskorv

Helminthosporium solani

Tidiga symptom består i svagt insjunkna, missfärgade fläckar, vilka ofta förbises vid upptagningen. Efter en kortare lagringstid antar fläckarna en silvergrå färg. I fläckarna, som är helt ytliga, bildas mycket små, svarta sklerotier. Emellanåt uppträder ett symtom mer liknande skalnekros.

Silverskorven orsakas av svampen Helminthosporium solani ( synonym: Spondycladium atrovirens) . Smittan sprids under lagringen vid för svampen gynnsamma betingelser. Angreppsnivån kan på verkas av sort och kvävegödsling.

Silver scurf

Primary symptoms consist of slightly sunken discoloured blotches, which are frequently overlooked during harvesting. After a brief period of storage the blotches assume a silver-grey colour. The blotches are wholly superficial and very small, black sclerotae form in them. A symptom more reminiscent of skin necrosis sometimes occurs.

The Helminthosporium solani fungus causes silver scurf (synonym: Spondycladium atrovirens). The disease is spread during storage if the conditions are favourable. The degree of attack can depend on the variety of potato involved and the application of nitrogen fertilisers.