Produktutveckling av potatis

Sammanfattning:
Potatis är fortfarande en vanlig och viktig produkt i de Svenska hemmen men blir allt mer konkurrensutsatt i handeln av nya produkter som bl.a. bulgur och quinoa (Foods and friends, 2016). Detta leder till att potatisen bör produktutvecklas mer i framtiden för att den svenska potatisbranschen inte ska tappa på samma sätt som det gjorde från 1960-talet och fram till idag (Fernquist, 2014). Arbetet bygger främst på litteraturstudier men också intervjuer av tre medlemmar i Svensk Potatis. Syftet med arbetet var att utveckla en känd produkt till framtidens marknad. Förslagen bygger på studier om innovation, färgad mat och potatis, hälsa och potatis, förpackningar och sociala medior.

Läs hela projektet här