Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Gäller fr.o.m. 2008-07-01

Årlig grund-/serviceavgift för kvalitetsprovning

Syftet med avgiften är att säkra intäkten för den samkostnad som är förknippad med SMAK AB´s system för potatisprovning.

Avgiften ska täcka kostnad för det ledningssystem som upprätthålls av provningschefen och som innehåller bl.a. träning och årlig avstämning av besiktningsmännens bedömningsresultat;

 • Jämförande prov
 • På-plats bedömning av provningschef.
 • Sammankomster och gemensamma övningar.
 • Underhåll och ständig förbättring av provningssystemet; bedömningsnorm, arbetsinstruktioner, hjälpmedel.
 • Underhåll av databas för analysbevis.

Avgiften förutsätts vara differentierad efter kundkategori enligt nedan.

Kundkategorier

Enskild odlare, utan eget packeri – enbart grundavgift 1 500 kr
Gårdspackeri med egen potatisråvara inkl. varumärkesavgift (Min. 80% egen råvara och max 500 ton per år) 5 000 kr
Lokal/regional odlarförening
Enbart namngivna odlare med SJV-nr godtas.
En avgift på 250 kr per anmält företag och
år tas ut för fakturering mm.
6 000 kr
Övriga potatispackerier inkl. varumärkesavgift 10 000 kr
Livsmedelsindustri 6 000 kr

Packerier med underpackare godkänns inte som anslutningsform. Varje produktionsplats betraktas som en enhet, och ska om SMAK-märkning kommer i fråga bedömas individuellt i enlighet med reglerna i ”Riktlinjer för hygien, miljö- och kvalitetsarbete på potatispackerier – RIP”.

Kostnad för revision

Packerier som söker anslutning för att kunna SMAK-märka sina produkter måste godkännas i revision enligt ”Riktlinjer för hygien, miljö- och kvalitetsarbete på potatispackerier – RIP”. För företag som odlar sin potatisråvara måste man därutöver också uppfylla kraven i IP eller Eurepgap. SMAK kan genomföra samordnade certifieringsrevisioner som överbryggar systemen. Kostnaden för revision belastas varje företag enskilt efter de förutsättningar som gäller i det enskilda fallet.

Taxor för SMAK-besiktningsmännens tjänster

Efterfrågan på tjänster är av naturliga skäl störst under hösten i samband med skörd och inlagring.

För att säkerställa kvaliteten på alla leveranser under året borde det finnas en större efterfrågan på tjänster också under vinter och vår, vilket också är i överensstämmelse med de produktionsregler som utformats i ”Riktlinjer för hygien, miljö- och kvalitetsarbete på potatispackerier – RIP”.

I linje med detta och för att stimulera en jämnare efterfrågan på besiktningsmännens tjänster, kommer därför rabatter att erbjudas de packerier som är beredda att göra åtaganden i form av abonnemang på SMAK-tjänster. En grundförutsättning är att en fördelning av uppdragen över året kan åstadkommas.

Timtaxa Perioden 1/12 – 14/9 Perioden 15/9 – 30/11
Anslutna företag/organisationer (som erlagt årlig grund-/serviceavgift) 400 kr per timme 450 kr per timme

Debitering sker för varje påbörjad halvtimme.

Bilersättning debiteras med kr 3:50/km

Abonnemang

Abonnemang på SMAK-tjänster kan tecknas, innebärande att:

 • anslutna företag/föreningar på förhand beställer minst 50 arbetstimmar per år. Timmarna ska tas ut med normal fördelning under hela säsongen (juli – juni).
 • beställningen är bindande, vilket innebär att beställda timmar faktureras oavsett om de avropas eller inte.
 • den som har ett abonnemang alltid har förtur till besiktningsman, så länge det finns timmar kvar att avropa för perioden.
 • den rabatt man erhåller vid beställning även ges för överskjutande timmar.
 • den rabatt som medgetts vid beställning inte kan räknas upp i efterhand på basis av överskjutande timmar.

Abonnemangsrabatter

 • Grundrabatt, ges för minst 50 abonnemangstimmar per säsong 5 %
 • För varje påbörjat 100-tal abonnemangstimmar lämnas ytterligare rabatt upp till totalt 400 timmar per år med 1,5 %
 • För årsarbetsvolymer över 400 abonnemangstimmar lämnas offert.

Alla priser är exklusive moms.

Hämta ”Avgifter och taxor vid SMAK-Anslutning” som pdf-fil.
[hideit hide=”#nav_menu-2, #nav_menu-6, #text-13, #text-10, #text-12, #text-16, #text-24, #wp-members, #text-25, #boxes, #text-21″]