Miljö och klimat

Potatis hör till de livsmedel som bidrar med minst klimatbelastande utsläpp av växthusgaser. Odling av potatis ger högt utbyte i förhållande till insatser av energi och växtnäring. Transporter kan beaktas vid val av leverantör för att minska miljöbelastning. Rätt råvara och god tillagning minskar svinnet i slutändan.

Bladmögel är den främsta orsaken till användning av växtskyddsmedel vid potatisodling. De preparat som används har genomgått noggranna tester och är godkända av Kemikalieinspektionen. Lantbrukaren får behörighet att använda växtskyddsmedel av Jordbruksverket efter obligatoriska återkommande utbildningar. I fält tas hänsyn till vindavdrift och tillräckliga avstånd tas till brunnar och vattendrag.Gräsbevuxna kantzoner används. Det finns noggranna regler för karenstider eller annan begränsning av behandlingstidpunkt.

Svensk potatis är ofta helt fri från rester av växtskyddsmedel. I Livsmedelsverkets stickprover på potatis de senaste åren har inget prov överskridit tillåtna gränsvärden. I en mindre andel av proverna fann man rester av växtskyddsmedel under tillåtna gränsvärden.