Blåsskorv

Oospora pustulans

Angreppen, som utvecklas under lagringen, observeras i regel ej förrän under vårvintern. Symtomen utgörs av ytliga blåsor, runt vilka vävnaden så småningom sjunker in och bildar en ringformad, mörkbrun kant. Skalet över blåsorna brister ej. Under blåsorna förekommer oftast ett skikt av missfärgad vävnad. Skorvfläckarnas diameter är ung. 2-3 mm.

Sjukdomen orsakas av svampen Oospora pustulans. Genom att svampen förstör angripna ögon, kan smittat utsäde orsaka avsevärda skördeförluster. Utsädessmitta. Kalla, fuktiga höstar och kalla, fuktiga lagringsbetingelser försvårar angreppen. Sorter som King Edward VII och Mandel är mycket mottagliga.

Skin spot

This condition develops during storage and is not usually noticed until late winter or early spring. The symptom is superficial blisters, round which the flesh eventually subsides, forming a dark-brown, ring-shaped rim. The skin over the blisters does not break. A layer of discoloured tissue usually forms under the blisters. The blisters are between 2 and 3 mm in diameter.

The disease is caused by the Oospora pustulans fungus and is transmitted by seed. Due to the fact that the disease destroys the eyes it attacks, it can result in considerable loss of yield. The condition is aggravated by cold, damp storage conditions. Varieties such as King Edward VII and Mandel are very susceptible to attack.