Examensarbeten

Potatis är som produkt en av de stora bulkvarorna i butik. Medan andra produktgrupper i grönsaksavdelningarna i butikerna, t.ex. tomater och sallat, diversifierats i hög grad, uppfattas potatisen av många som en lågprisprodukt med varierande kvalitet och minskad status.

Under 2007 startade ett projekt inom ramen för ”Partnerskap Alnarp” med målet att höja attraktiviteten och statusen för produktgruppen potatis genom en bättre exponering i butik. Projektet tillkom på initiativ av branschorganisationen Svensk Potatis.

Inom ramen för projektet har Lena Andersson och Annika Boredahl gjort ett varsitt examensarbete med olika fokus; potatisen som produkt ur konsumentens, respektive handlarens perspektiv. Arbetena kommer att ligga till grund för fortsatta projekt som berör konsumentpreferenser för potatis och resultaten leder förhoppningsvis fram till lösningar till bättre exponering i butik och diversifiering av produkten.

Potatisen ur ett handelsperspektiv av Annika Boredahl

Svenska konsumenters attityd till potatis – Möjligheter för potatisbranschen av Lena Andersson

Produktutveckling av potatis – För framtidens marknad av Malin Strand